Privacybeleid

Privacy Verklaring

Verantwoordelijke voor de verwerking
Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Garage Boucquet, Paanderstraat 93, 8760 Meulebeke.
Boucquet Marino - tel. 051/48.97.00 - e-mail : garageboucquet@skynet.be

Aan wie is dit privacy beleid gericht?
Dit privacy beleid betreft de verwerking van persoonsgegevens van onze huidige en vroegere klanten, prospecten of personen die belangstelling hebben getoond voor onze producten of diensten.

Welke categorieën van persoonsgegevens verwerken wij?
Volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen door ons verwerkt worden, afhankelijk van de relatie die wij met u hebben :
- Naam, voornaam, taal, adres, telefoon (vast en/of mobiel), e-mail
- Professionals : bedrijfsgegevens (adres, telefoon (vast en/of mobiel), e-mail), BTW-nr., ondernemingsnr.
- Merk en model van voertuigen, producten en diensten waarvoor u belangstelling heeft getoond of een offerte aangevraagd
- Merk en model van voertuigen, producten en diensten die u heeft aangeschaft en informatie die verband houdt met de bestelling
- Ingeval van uitvoering van reparatie : chassisnr., nummerplaat, kilometerstand, aard van de herstelling
- Datum van registratie van de gegevens en bron

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens en welke is de rechtsgrond voor deze verwerkingen?
- Met uw toestemming (rechtsgrond : art.6b. van de privacy wetgeving)
- Om uw vragen te kunnen behandelen die u ons stelt via onze website of per telefoon of van persoon tot persoon.
- Voor het opmaken van offerte of uitvoeren van contract (rechtsgrond : art.6b. van de pricacy wetgeving)
- Voor de realisatie, de aanvaarding en de opvolging van uw bestelling, het algemene klantenbeheer, de dienst na verkoop en incasso (incl. eventuele overdracht van schuldvorderingen aan derden).
- Voor het onderhoud, herstel en depannage aan uw voertuig
- Voor boekhoudkundige doeleinden
- Voor de bestrijding van eventuele fraude, inbreuken en misdrijven en het beheer van juridische geschillen en gerechtelijke procedures
- Voor het voeren van onze marketingactiviteiten op basis van ons gerechtvaardigd belang. Hierbij zien wij er steeds op toe dat het evenwicht tussen dit gerechtvaardigd belang en het respect voor uw privéleven bewaard blijft (rechtsgrond : art. 6f. van de privacywetgeving)
- Om u te informeren over onze producten en diensten
- Voor de bestrijding van eventuele fraude, inbreuken en misdrijven en het beheer van juridische geschillen en gerechtelijke procedures
- Voor de bescherming van uw vitale belangen of die van een andere natuurlijke persoon (rechtsgrond : art. 6d. van de privacywetgeving)
- Voor de naleving van de wettelijke verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn (rechtsgrond : art. 6c. van de privacywetgeving) In bepaalde gevallen kunnen juridische verplichtingen waaraan wij zijn onderworpen, zoals fiscale en boekhoudkundige verplichtingen, het verwerken, bewaren en/of doorgeven van gegevens aan de bevoegde overheden vereisen.

Kunnen uw persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven?
In volgende gevallen kunnen uw persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven :
- Aan onze onderaannemers, wanneer wij op hen beroep doen om namens ons bepaalde diensten uit te voeren (bv. reclame-agentschappen, ICT providers, Cloud providers, …) In dergelijk geval kunnen deze derden uw gegevens alleen gebruiken binnen de strikte grenzen van de instructies die zijn van ons krijgen.
- Aan de fabrikant van uw voertuig
- Aan bepaalde overheidsinstanties in het kader van de naleving van wettelijke verplichtingen.
- Doorgave buiten de Europese Unie
Uw persoonsgegevens zullen niet doorgegeven worden naar bestemmelingen buiten de E.U.

Hoelang worden uw persoonsgegevens bewaard?
Uw persoonsgegevens worden bewaard tot maximum 10 jaar na uw laatste contact met ons bedrijf, rekening houdend met de wettelijk verplichte bewaartermijnen.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?
Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen en uw privacy zoveel mogelijk te beschermen. We nemen alle maatregelen die daarvoor technisch en organisatorisch nodig zijn.

Rechten van de consument
Welke zijn uw rechten? Hoe kunt u deze uitoefenen?

Overeenkomstig de bepalingen van de privacy wetgeving, beschikt u over een recht op toegang tot uw persoonsgegevens. U heb ook het recht ons te verzoeken onjuiste gegevens over u te corrigeren of onvolledige informatie aan te vullen.
U beschikt ook over het recht om vergeten te worden in de gevallen bedoeld in de wet. In geval van geschil met betrekking tot de verwerking van uw gegevens, kunt u vragen de verwerking te beperken totdat het geschil is beslecht. Tot slot beschikt u over het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens.

Uw recht op verzet
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen.

Uitoefening van uw rechten
Om uw rechten uit te oefenen, dient u ons hiertoe een schriftelijk verzoek over te maken, vergezeld van een bewijs van uw identiteit en gericht aan volgend adres :
Garage Boucquet
Paanderstraat 93
8760 Meulebeke

of per e-mail aan volgend e-mailadres :
garageboucquet@skynet.be

U kan zich bovendien steeds richten tot de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer via:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35,1000 Brussel

Tel. 0032 (0)2 274 48 00 of 0032 (0)2 274 48 35

commission@privacycommission.be

Cookiebeleid

Deze website maakt gebruik van cookies.

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein bestand van letters en cijfers dat naar je computer wordt verzonden wanneer u de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die een website in staat stelt een gebruiker te herkennen op basis van het apparaat dat wordt gebruikt. Bij een volgend bezoek aan de website zal deze, op basis van de cookies, informatie onthouden over uw voorkeuren (vb. taalkeuze, favoriete bedrijven, recente zoekopdrachten, etc.). Cookies zorgen ervoor dat de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller verloopt. Door cookies te gebruiken kan de inhoud of de publiciteit op een website tevens relevanter worden gemaakt voor de bezoeker, vermits deze kan worden aangepast aan zijn persoonlijke voorkeuren.

Welke cookies worden er gebruikt en wat is hun doel?

Onmisbare cookies
Deze cookies zijn onmisbaar om gebruik te kunnen maken van de website en haar onderdelen (vb. login, taalkeuze).

Performantie cookies
We gebruiken performantie cookies om informatie te verzamelen over het gebruik van de website met als doel de inhoud van de website te verbeteren, te optimaliseren, efficiënter te maken.

Cookies van derden
Deze cookies laten ons toe de inhoud en de werking van onze website te verbeteren, onder meer door het gebruik van Google Analytics, OpenStreetMap.

Bewaartermijn Cookies
Cookies worden bewaard in de browser gedurende een periode van maximaal 24 maanden.

Cookies beheren
Als je wil vermijden dat bepaalde cookies op jouw computer geïnstalleerd worden, dan kan je dat via de Privacy instellingen van je browser aangeven. Cookies verwijderen kan ook via de Privacy instellingen van je browser.